Tanie bilety lotnicze, tanie loty
REZERWACJA TELEFONICZNA I POMOC
Pn.-Pt. 8-22, Sb.-Nd. 10-16
32 728 30 84
32 728 30 84
Pn.-Pt. 8-22, Sb. 10-16, Nd. 10-16
REGULAMIN

§ 1
Regulamin korzystania z serwisu www.centerfly.pl

 

Niniejszy regulamin dotyczy rezerwacji i zamówień na bilety regularnych linii lotniczych (podlegających regulacjom IATA), regulamin dotyczący tanich linii lotniczych (low cost) jest dostępny pod tym adresem.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego centerfly.pl znajdującego się pod adresem www.centerfly.pl. Postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu.
 

1. Definicje

Używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) "serwis centerfly.pl" - strony www i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, umożliwiające rezerwację i zakup biletów lotniczych za pośrednictwem internetu, działające pod adresem www.centerfly.pl będące własnością Pan Samolocik Adrian Jabłoński, Jakub Korus s.c. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Guderskiego 5/116;
b) "System rezerwacyjny" - system globalnej dystrybucji udostępniany przez RAINBOWTOURS umożliwiający rezerwację i zakup biletu lotniczego za pośrednictwem stron WWW, e-mail oraz telefonu;
c) "Bilet lotniczy" - dokument papierowy lub numer elektroniczny wystawiony dla Pasażera przez RAINBOWTOURS
d) "Taryfa" - opublikowane opłaty za przeloty, opłaty dodatkowe i związane z nimi warunki przewozu linii lotniczych;
e) "Taryfy specjalne" - taryfy pozostające w wyłącznej dyspozycji RAINBOWTOURS;
f) "Opłata za wystawienie biletu (transaction fee)" - wszelkie opłaty dodatkowe ponoszone przez Użytkownika Serwisu w związku z zakupem biletu lotniczego;
g) "Użytkownik" - każda osoba korzystająca z Serwisu;
h) "Pasażer" - każda osoba posiadająca bilet lotniczy, która ma być przewieziona samolotem.
 

§ 2
Informacje podstawowe

 

1. Właścicielem Serwisu jest  Pan Samolocik Adrian Jabłoński, Jakub Korus s.c. zwany dalej Pan  Samolocik
2. Podmiotem świadczącym usługi, sprzedawcą oraz wystawcą biletów lotniczych w ramach serwisu jest RAINBOW TOURS S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, zwana dalej RAINBOWTOURS.
3. Serwis internetowy centerfly.pl umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakup biletów lotniczych przez Użytkowników Serwisu poprzez udostępnienie Użytkownikom systemu rezerwacji. Złożenie rezerwacji lub zakup może nastąpić poprzez stronę Serwisu lub telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie Serwisu.
4. Administratorem systemu rezerwacji biletów lotniczych w ramach Serwisu oraz podmiotem obsługującym Użytkowników korzystających z systemu rezerwacji biletów lotniczych jest RAINBOWTOURS.

 

§ 3
Zasady korzystania z serwisu

 

1. Odpowiedzialność Użytkownika Serwisu

1.1. Akceptacja warunków
Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z serwisu i oświadcza, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w zakresie zapytań o rezerwację i zakup biletu lotniczego.

1.2. Występowanie w imieniu osoby trzeciej
Użytkownik korzysta z serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.

1.3. Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

1.4. Skutki dokonania rezerwacji
Dokonanie rezerwacji nie stanowi podstawy do dostarczenia biletu lotniczego Użytkownikowi.  


§4
Zakres usług

 

Udostępniony w Serwisie system rezerwacji umożliwia Użytkownikom uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach lotniczych wyświetlanych w postaci listy połączeń lotniczych oraz dokonanie przez Użytkownika rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego na wybrane przez niego połączenie lotnicze zgodnie z określonymi poniżej zasadami:

1. Proces rezerwacji
Proces rezerwacji biletu lotniczego jest możliwy on-line za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego umieszczonego w Serwisie lub za pośrednictwem Doradców Call Center prowadzonego przez RAINBOWTOURS.

1.2 Etapy rezerwacji on-line

a) ETAP 1 - ZAPYTANIE
Użytkownik wypełnia formularz zapytania o przelot umieszczony na stronie głównej Serwisu wpisując co najmniej dane dotyczące: miasta wylotu i przylotu, daty wylotu oraz ilości pasażerów. Dodatkowe dane, które są dostępne na formularzu Użytkownik wypełnia według własnego uznania. Po wypełnieniu w/w danych Użytkownik winien kliknąć przycisk "SZUKAJ".

b) ETAP 2 - LISTA WYNIKÓW
Użytkownik, po naciśnięciu przycisku "SZUKAJ", otrzymuje różne opcje przelotu wyświetlone w formie listy połączeń na danej trasie, z którymi winien się zapoznać, a następnie kliknąć przycisk "DALEJ" przy wybranej opcji przelotu.

c) ETAP 3 - WPISANIE I POTWIERDZENIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ AKCEPTACJA REGULAMINU i WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI
Kolejnym etapem jest wpisanie danych osobowych Pasażera, wybór formy płatności i akceptacja Regulaminu. Użytkownik winien wypełnić pola: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz telefon zgodnie z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym Pasażera oraz zaznaczyć pole akceptacji i zapoznania się z Regulaminem, a następnie kliknąć przycisk "REZERWUJ".
W tej części procesu rezerwacji Użytkownik winien wskazać również formę płatności za bilet lotniczy. Do wyboru są 3 formy płatności: karta kredytowa, przelew bankowy i gotówka.
Po wyborze formy płatności Użytkownik może wpisać dane adresowe dotyczące wystawienia faktury VAT za zamówiony bilet lotniczy.
Po wypełnieniu w/w danych Użytkownik winien zaznaczyć okienko akceptacji i zapoznania się z Regulaminem, a następnie kliknąć przycisk "REZERWUJ".

Warunki taryfy są dostępne do każdej oferty prezentowanej na stronie internetowej. Klient ma obowiązek się z nimi zapoznać przez stronę lub kontaktując się z  call center.

Wystawca biletów nie bierze odpowiedzialności za niezapoznanie się z warunkami taryfy przez klienta.

 


d) ETAP 4 - ZAKOŃCZENIE REZERWACJI I POTWIERDZENIE E-MAIL
Po wypełnieniu etapów od 1 do 3, opisanych powyżej, Użytkownik dokonuje rezerwacji biletu lotniczego po naciśnięciu przycisku "REZERWUJ" w Etapie 4. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zakończenia rezerwacji oznaczone 6-cio znakowym numerem składającym się z kombinacji liter i cyfr zawierające również trasę podróży i cenę do zapłaty. Na wskazany w formularzu osobowym e-mail, podany w trakcie rezerwacji na etapie 3, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji e-mail z tytułem "Potwierdzenie rezerwacji".

1.3 Weryfikacja rezerwacji
Z uwagi ma możliwość wystąpienia błędów w trakcie rezerwacji on-line, wynikających z użytkowania przez RAINBOWTOURS systemu rezerwacji biletów lotniczych nie zarządzanego przez RAINBOWTOURS oraz z uwagi na ogromną ilość informacji jaką przetwarza system rezerwacji biletów lotniczych, rezerwacja dokonana przez Użytkownika jest weryfikowana przez RAINBOWTOURS pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danego połączenia przy uwzględnieniu warunków danej taryfy. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy informacją ukazaną Użytkownikowi w zakończeniu rezerwacji (ETAP 4) a stanem faktycznym, RAINBOWTOURS skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przesyłając informację o poprawnej rezerwacji, a w szczególności cenie za przelot lub o niemożności wystawienia biletu lotniczego w zarezerwowanej cenie. W przypadku potwierdzenia przez Użytkownika zweryfikowanej rezerwacji RAINBOWTOURS wystawi bilet lotniczy po otrzymaniu opłaty za bilet. W przypadku nie potwierdzenia przez Użytkownika zweryfikowanej rezerwacji RAINBOWTOURS usunie rezerwację nie obciążając Uzytkownika żadnymi kosztami.

1.4 Skutki dokonania rezerwacji
Dokonanie rezerwacji nie stanowi podstawy do wystawienia i dostarczenia biletu lotniczego Użytkownikowi.


1.5 Cena zakupu biletu lotniczego w momencie dokonania rezerwacji
Cena zakupu biletu lotniczego gwarantowana jest tylko w momencie dokonania rezerwacji i tylko wówczas, jeżeli została prawidłowo podana Użytkownikowi przez system rezerwacyjny lub RAINBOWTOURS. Oprócz możliwości zmiany ceny zakupu biletu lotniczego w sytuacjach określonych w punktach 3.3. oraz 3.4., cena ta może ulec zmianie, jeżeli została określona nieprawidłowo wskutek oczywistego błędu pracownika RAINBOWTOURS.


2. Zakup i dostarczenie biletu lotniczego
2.1 Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść w trakcie procesu rezerwacji, a także zapoznać się z opisem taryfy dotyczącej wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. Opis taryfy dostępny jest na stronie internetowej w trakcie rezerwacji lub w RAINBOWTOURS. Warunki taryfy ustalane są przez linie lotnicze.
2.2 Dane osoby, na którą rezerwacja została założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana zapłata za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.
2.3 Data zakupu biletu lotniczego uzależniona jest od wybranej przez Użytkownika formy płatności w trakcie rezerwacji on-line (ETAP 3). W przypadku wyboru formy płatności:

a) karta kredytowa
- Użytkownik kupuje bilet lotniczy i zgadza się na autoryzację karty kredytowej do wysokości należności za bilet lotniczy, a autoryzacja karty kredytowej nastąpi bezzwłocznie po zakończeniu rezerwacji przez Użytkownika w godzinach pracy Call Center.
- Po wystawieniu biletu lotniczego stosuje się warunki taryfy zastosowane przez linię lotniczą przy zakupie biletu lotniczego w cenie i terminie wybranym przez Użytkownika.
- autoryzacja i rozliczenie płatności odbywa się za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego bezpośrednio przez linie lotnicze oraz w systemie firmy First Data Polcard 
- W przypadku:
a) braku poprawnej autoryzacji karty kredytowej;
b) gdy linia lotnicza wyraźnie zabrania płatności kartą kredytową lub kartą kredytową danego typu;
c) gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą za daną taryfę;
RAINBOWTOURS skontaktuje się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z Użytkownikiem, celem ustalenia innej formy płatności.
- do poprawnej autoryzacji kart kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących karty kredytowej:
a) imię i nazwisko właściciela karty kredytowej
b) rodzaj karty kredytowej
b) numer karty kredytowej
c) data ważności karty kredytowej
d) kod CVV2/CVC2 znajdujy się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu.
- autoryzacja karty kredytowej polega na przesłaniu danych karty do systemu rezerwacyjnego oraz do First Data Polcard. Następnie karta kredytowa o numerach podanych przez Użytkownika zostanie obciążona ceną biletu lotniczego
- pozytywna autoryzacja karty kredytowej równoznaczna jest z zakupem biletu lotniczego
- w przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej nie nastąpi zakup biletu lotniczego
- RAINBOWTOURS nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega, iż nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty
- po pozytywnej autoryzacji karty kredytowej bilet lotniczy zostanie bezzwłocznie przesłany pocztą elektroniczną pod adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacji

b) przelew bankowy
- Użytkownik winien dokonać przelewu bankowego bezzwłocznie po dokonaniu rezerwacji jednak nie później niż w dniu wskazanym na otrzymanym potwierdzeniu e-mail z dokonaną rezerwacją opisanym słowami "ostateczny termin wykupu biletu: ..... (wskazana data)" w godzinach pracy Call Center
- potwierdzenie przelewu należy przesłać pod adres e-mail: rezerwacje@centerfly.pl lub faxem pod numer: 012 398 18 34 wraz z podaniem numeru rezerwacji i nazwiska pasażera.
- przesłanie potwierdzenia przelewu może przyspieszyć wystawienie biletu, jednak za datę zapłaty za bilet lotniczy przyjmuje się datę wpływu pieniędzy za bilet na rachunek RAINBOWTOURS lub Pana Samolocika
- Przelewy należy dokonywać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji:
Beneficjentem jest:
RAINBOW TOURS S.A.
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź

Raiffeisen Bank Polska
numer rachunku: 90 1750 1093 0000 0000 2010 4163

Alior Bank

numer rachunku: 69 2490 0005 0000 4530 9310 9431


- po wpłynięciu opłaty na konto bankowe RAINBOWTOURS, bilet lotniczy zostanie bezzwłocznie przesłany pocztą elektroniczną pod adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacji


c) gotówka
- Użytkownik winien udać się do wskazanego biura bezzwłocznie po dokonaniu rezerwacji jednak nie później niż w dniu wskazanym na otrzymanym potwierdzeniu e-mail z dokonaną rezerwacją opisanym słowami "ostateczny termin wykupu biletu: ..... (wskazana data)" w godzinach pracy Biura przy uwzględnieniu, iż godziny pracy biura mogą się różnić od wskazanego na potwierdzeniu terminu wykupu biletu
- po uiszczeniu gotówką opłaty za bilet lotniczy bilet lotniczy zostanie bezzwłocznie przesłany pocztą elektroniczną pod adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacji
- lista biur, w których Użytkownik może uiścić opłatę za bilet lotniczy oraz otrzymać jego wydruk, wskazana jest w trakcie rezerwacji w Etapie 3
2.4 Zapłata za bilet w innym dniu niż dokonanie rezerwacji
W przypadku zapłaty za bilet w innym dniu niż dzień rezerwacji, Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem płatności w dniu zakupu biletu, skontaktować się z RAINBOWTOURS lub pocztą elektroniczną i ustalić właściwą cenę biletu lotniczego w PLN zgodnie z aktualnym kursem walut.
2.5 Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w terminie podanym w zakończeniu rezerwacji oraz w potwierdzeniu e-mail dokonanej rezerwacji, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.
2.6 Linia lotnicza ma prawo skrócenia terminu zakupu biletu podanego podczas dokonania rezerwacji o czym RAINBOWTOURS poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rezerwacji lub telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu rezerwacji.
2.7 RAINBOWTOURS zastrzega sobie prawo ustalenia Użytkownikowi wcześniejszego terminu wykupu biletu niż termin określony przez linię lotniczą.

3. Cena
3.1 Cena biletu lotniczego określona jest w złotych polskich (PLN)
3.2 Cena zakupu biletu lotniczego zawiera:
a) taryfę (cena za przelot)
b) podatki i opłaty lotniskowe
c) opłatę za wystawienie biletu (transaction fee)
3.3 Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.
3.4 Z uwagi na to, iż taryfa oraz podatki i opłaty lotniskowe zawarte w cenie biletu lotniczego mogą być wyrażane przez przewoźników zarówno w PLN jak również w walutach obcych, cena za bilet lotniczy może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty.
3.5 Opłata za wystawienie biletu jest wprowadzoną przez linie lotnicze dopłatą za rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
3.6 Przedstawiona w trakcie procesu rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu potwierdzenia przez RAINBOWTOURS. Potwierdzenie może nastąpić drogą elektroniczną lub telefonicznie według danych podanych przez Użytkownika w formularzu rezerwacji.

4. Anulowanie rezerwacji przez Użytkownika
4.1 Anulowanie przed zakupem biletu lotniczego
- Użytkownik ma prawo, bez ponoszenia kosztów, anulować dokonaną rezerwację biletu lotniczego przed jego zakupem
- anulowanie rezerwacji jest możliwe poprzez wysłanie pocztą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) albo telefonicznie
- Użytkownik oświadcza, że anulowanie rezerwacji w przewidziany powyżej sposób jest dokonane przez niego osobiście, a tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji
- w przypadku nie dokonania anulacji rezerwacji zostanie ona anulowana automatycznie jeśli Użytkownik nie uiści opłaty za bilet lotniczy do dnia ważności rezerwacji.
4.2 Rezygnacja i zmiana po zakupie biletu lotniczego
- Użytkownik ma prawo dokonać rezygnacji i zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.) na warunkach określonych przez taryfę
- warunki dokonywania rezygnacji i zmian w rezerwacji określa taryfa
- w celu rezygnacji z zakupionego biletu lotniczego należy wysłać z adresu e-mail wskazanego w formularzu rezerwacji pocztą elektroniczną zlecenie rezygnacji podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera
- po otrzymaniu rezygnacji z biletu lotniczego w formie wymienionej powyżej RAINBOWTOURS prześle Użytkownikowi informacje na temat kwoty należnej do zwrotu
- niektóre taryfy nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu przed rozpoczęciem podróży. Oznacza to, iż rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy
- opłata transakcyjna „transaction fee” nie podlega zwrotowi
- kwota należna Klientowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest na konto bankowe wskazane przez Klienta w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez RAINBOWTOURS poprawnego zlecenia rezygnacji z biletu przesłanego z e-maila wskazanego w formularzu rezerwacji
- RAINBOWTOURS nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w statusie rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez linie lotnicze w rezerwacjach dokonanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w takim przypadku RAINBOWTOURS niezwłocznie poinformuje Użytkownika o anulowaniu lub zmianie w rezerwacji przesyłając informacje pod wskazany w formularzu rezerwacji adres e-mail lub telefonicznie.

5. Wymagane dokumenty podróży
Najpóźniej w dniu planowanego lotu Pasażer powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport lub dowód osobisty oraz wymagane przy wyjeździe wizy lub szczepienia ochronne.

 

 

§ 5
Ochrona danych osobowych

 

1. Administrator danych
Administratorem Danych Osobowych jest Pan Samolocik oraz RAINBOW TOURS S.A.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez w/w podmoty.
2. Dostęp do danych
Udostępnienie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
3. W związku z tym Pan Samolocik zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.centerfly.pl Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.
4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres newsletter@centerfly.pl oświadczenia woli rezygnacji. 

§ 6
Postanowienia końcowe

 

1. Zastosowanie Kodeksu Cywilnego
W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Właściwość sądu
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez RAINBOWTOURS rozstrzygane będą przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Wyłączenie odpowiedzialności
Pan Samolocik oraz RAINBOWTOURS nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Pan Samolocik i RAINBOWTOURS, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
4. Zgoda Użytkownika
Oświadczam, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla mnie jasne i zrozumiałe oraz akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

1.
Wylot
Przylot
Data wylotu
 
Data powrotu
 
X
W obie strony
dodaj trasę
usuń ostatnią
Pasażerowie
 
Dorośli:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dzieci (2-12):
0
1
2
3
4
5
Niemowlęta (0-2):
0
1
2
3
4
zapisz i zamknij
Opcja lotu
Air lines
Klasa serwisowa
Air lines
Preferowane linie
Air lines
Zamknij
W obie strony, Ekonomiczna